Nová zelená úsporám 2013 –

ilustrační obrázek

1. Odborný posudek

Součástí podmínek je doložení odborného posudku. Ten se skládá z projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci přitom mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA. Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzory smluv jsou pak dostupné na stránkách Programu (www.nzu2013.cz).

2. Smlouvání se stavebním úřadem

Stavební záměr je následně třeba na základě odborného posudku projednat s příslušným stavebním úřadem. Pokud má k posudku nějaké výhrady, je třeba jej upravit.

3. Krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.Příslušný formulář je možné najít na stránkách Programu.

4. Elektronická žádost o podporu

Po zahájení příjmu žádostí je třeba provést elektronickou evidenci žádosti o podporu do informačního systému, který je dostupný na internetových stránkách Programu (www.nzu2013.cz). Pro správné elektronické podání žádosti budete potřebovat údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. Podání žádosti o podporu bez znalosti těchto údajů, na základě kterých je stanovena výše podpory, není možné. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, navštivte některé z krajských pracovišť, kde vám bude umožněno elektronické podání žádosti o podporu.

5. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti o podporu do informačního systému vytiskněte a podepište systémem vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte Fondu nejpozději do 8 kalendářních dní ode dne elektronické evidence. Úplný seznam povinných příloh je uveden v Přílohách č. II/8 Směrnice MŽP č. 9/2013.

6. Kontrola žádosti Fondem

Fond provede kontrolu vámi doručené žádosti o podporu a jejích příloh. Provádí se kontrola formální správnosti a úplnosti a následně kontrola věcné správnosti. V případě zjištění nedostatků vás Fond písemně vyzve k jejich odstranění, a to pouze jedenkrát v každém kroku kontroly. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.

7. Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Pokud vaše žádost o podporu netrpí nedostatky, bude předložena k posouzení Radě Fondu a následně i ministrovi životního prostředí k vydání Rozhodnutí. O rozhodnutí budete písemně informováni formou Vyrozumění o Rozhodnutí poskytnutí podpory či Vyrozumění o Rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

8. Odborný technický dozor stavebníka

Jelikož realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Vzor smlouvy s odborným technickým dozorem stavebníka je také k dispozici na internetových stránkách programu.

9. Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele

Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si zvolte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele. Při realizaci opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (neplatí pro oblast podpory B). Realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, která splňuje odbornost požadovanou dle druhu podporovaného opatření a další podmínky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů (neplatí pro oblast podpory B).

Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) včetně vzorových smluv mezi žadatelem o podporu a dodavatelem jsou k dispozici na internetových stránkách programu.

10. Realizace opatření

Zrealizujte stavební záměr dle schváleného odborného posudku. Realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

11. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Doložte Fondu řádné ukončení realizace předložením dokumentů specifikovaných v Příloze č. II/9 Směrnice MŽP č. 9/2013. Fond provede kontrolu předložených písemností a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.

12. Smlouva o poskytnutí podpory

Vyhodnotí-li Fond žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. Po podpisu doručte smlouvu zpět v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí smlouvy.

13. Výplata dotace

Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Zdroj: tn.cz

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087