Nová zelená úsporám 2013 – Požadované dokumenty

ilustrační obrázek 1) Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.

2) Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem – (nepředkládá se u podoblastí podpory C.1, C.2), rozsah stavebního záměru uvedený v tomto dokumentu musí odpovídat opatřením, které žadatel uvádí v odborném posudku. Dokladem o projednání se pro potřeby Programu rozumí stanovisko stavebního úřadu, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, oznámení o zahájení stavebního řízení nebo stavebním úřadem potvrzená kopie formuláře "Ohlášení stavby".

3) List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90 dní; v případě žádosti z oblasti podpory B předloží žadatel list vlastnictví k pozemku, na kterém má být stavba realizována.

4) Doklad o právní subjektivitě – (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení, ne starší 90 dní), výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného registru, zřizovací listina apod. u právnických osob, živnostenský list u fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení s IČ.

5) Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce – pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.

6) Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny.

7) Odborný posudek – dle specifikace Přílohy č. II/10

8) Krycí list technických parametrů a výkaz výměr – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku

9) Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, dle seznamu a vzorů dokumentů zveřejněných na internetových stránkách Programu.

10) Doklad o vlastnictví bankovního účtu – doklad, ze kterého je patrné, že daný bankovní účet, na který bude podpora poukázána, je ve vlastnictví žadatele. Bankovní účet musí být veden přímo na jméno žadatele, pro potřeby Programu nelze akceptovat pouhé dispoziční právo k bankovnímu účtu vlastněnému jinou osobou.

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087