Nová zelená úsporám 2013 – Výše dotace

ilustrační obrázek

Podoblast podpory A.1 (míra podpory 30 % z celkových způsobilých výdajů)

1. Podmínkou poskytnutí podpory je:
   a) dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem maximálně ve výši 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy a snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň o 40 % (podoblast podpory A.1.1), nebo
   b) dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 70 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření a splnění maximální hodnoty součinitele prostupu tepla maximálně ve výši 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla určeného dle ČSN 73 0540-2 pro všechny měněné konstrukce. Dále je požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací (podoblast podpory
2. V případě památkově chráněných budov je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení hodnoty součinitelů prostupu tepla všech měněných konstrukcí maximálně ve výši 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Statut památkově chráněné budovy žadatel doloží závazným stanoviskem úřadu příslušného dle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Podoblast podpory A.2 (míra podpory 40 % z celkových způsobilých výdajů)

1. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem maximálně ve výši 0,85 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy a hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 55 kWh.m-2.rok-1 a snížení této hodnoty oproti stavu před realizací opatření alespoň o 50 %.
2. V případě památkově chráněných budov je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení hodnoty součinitelů prostupu tepla všech měněných konstrukcí maximálně ve výši 0,85 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Statut památkově chráněné budovy žadatel doloží závazným stanoviskem úřadu příslušného dle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Podoblast podpory A.3 (míra podpory 55 % z celkových způsobilých výdajů)

1. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem maximálně ve výši 0,75 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy a hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 35 kWh.m-2.rok-1 a snížení této hodnoty oproti stavu před realizací opatření alespoň o 60 %.
2. V případě památkově chráněných budov je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení hodnoty součinitelů prostupu tepla všech měněných konstrukcí maximálně ve výši 0,75 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Statut památkově chráněné budovy žadatel doloží závazným stanoviskem úřadu příslušného dle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087